กู่เฮือง

          “กู่เฮือง” เป็นสถูปเจดีย์ศิลปะแบบล้านนาขนาดเล็ก เหนือองค์เจดีย์ทั้งสี่ด้านทําเป็นซุ้มโขงแบบกระจังหน้านาง ประดับปูนปั้นเป็นสายเครือเถา ใต้ซุ้มทั้งสี่ด้านมีลายปูนปั้นประดับด้วยลายที่ไม่ซ้ำกัน ด้านตะวันออกเป็นรูปธรรมจักรด้านนี้เป็นซุ้มโล่งเข้าไปในองค์เจดีย์ อีกสามด้านเป็นผนังเรียบ ภายในองค์เจดีย์สันนิษฐานว่าใช้เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนกู่เฮืองเป็นโบราณสถานพร้อมกับกู่ป่าลาน